News Bytes: Cyber Monday, Black Friday & $123.5 million in free money