Update on John Travolta, Kelly Preston, and their family tragedy